รายชื่อโรงเรียนและจำนวนครูที่เข้าร่วมโครงการ

 
โรงเรียนสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเลย เขต 2
ลำดับที่
ชื่อโรงเรียน จำนวนครู (คน) ระดับชั้นที่เข้าร่วมโครงการ ขนาดโรงเรียน
1 โรงเรียนบ้านโคกสว่างป่าไม้งาม 8ป.1-ป.5เล็ก
2โรงเรียนบ้านโนนสว่าง 5ป.1-ป.6เล็ก
3โรงเรียนโนนภูทอง 4ป.1-ป.6เล็ก
4โรงเรียนบ้านเล้า 10 ป.1-ม.3เล็ก
5โรงเรียนบ้านนามูลตุ่น 11ป.2,ป.5เล็ก
6โรงเรียนชุมชนทรายขาว 14ป.2-ม.3กลาง
7โรงเรียนชุมชนผานกเค้า 19ป.2,ป.5,ม.2 กลาง
8โรงเรียนเลยตาดโนนพัฒนา 16ป.2,ป.5,ม.2 กลาง
9โรงเรียนบ้านโป่งศรีโทน 17ป.2,ป.5,ม.2กลาง
10โรงเร่ียนชุมชนหนองหิน 16ป.2,ป.5,ม.2 ใหญ่
11โรงเรียนบ้านปากปวน 15ป.2,ป.5,ม.2 ใหญ่
12โรงเรียนโนนปอแดง 13ป.5,ม.2ใหญ่
13โรงเรียนอนุบาลชุมชนภูกระดึง 6ป.5,ม.2ใหญ่
โรงเรียนสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 19
ลำดับที่
ชื่อโรงเรียน จำนวนครู (คน) ระดับชั้นที่เข้าร่วมโครงการ ขนาดโรงเรียน
1 โรงเรียนน้ำสวยพิทยาสรรพ์ 14ม.2,ม.4,ม.5เล็ก
2 โรงเรียนเลยสว่างพิทยาคม 17ม.2,ม.5เล็ก
3 โรงเรียนภูเรือวิทยา 31ม.2,ม.5กลาง
4 โรงเรียนเลยอนุกูลวิทยา 7 ม.2กลาง
5โรงเรียนศรีสงครามวิทยา 29ม.5ใหญ่
 • อบรม Systems Thinking

 • image1
 • อบรมเชิงปฏิบัติการ เตรียมความพร้อมในการเป็น coach ให้กับทีมนักวิจัย ครูและผู้บริหารโรงเรียน
 • Read More
 • อบรมเครื่องมือวัดผลวิจัย

 • image2
 • อบรมเชิงปฏิบัติการ การสร้างเครื่อมือวัดผลการวิจัย เพื่อนำไปใช้ในการเก็บรวบรวมข้อมูล
 • Read More
 • ศึกษาดูงานรร.ลำปลายมาศพัฒนา

 • image3
 • ศึกษาดูงานโรงเรียนลำปลายมาศพัฒนา จังหวัดบุรีรัมย์ และฝึกอบรมการจัดการเรียนการสอนแบบ PBL
 • Read More